Zpět na hlavní stránku

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Story TLRS s.r.o. IČO: 04160754, Heleny Malířové 285/2, 169 00 Praha 6, sp. zn. C 243445 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen “Pořadatel”).

1.2. Partnerem soutěže, který do soutěže poskytuje věcné ceny, je společnost Puma Czech Republic s.r.o., IČO: 26458802, Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, sp. zn. C 83624 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen “Puma” nebo “Partner”)

1.3. Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím (dále jen “Soutěžící”) a Pořadatelem. Soutěžícím se stává každý, kdo splňuje podmínky účasti a vyplní a odešle formulář na webu https://pumaheroes.cz/, přičemž formulář vyplní pravdivě a to včetně svého jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, věku, oboru a pole pro nahrání souboru, kam připojí ukázku své práce.


2. PODMÍNKY ÚČASTI

2.1 Soutěže se smí zúčastnit pouze fyzické osoby ve věkovém rozmezí 16 let až 26 let (včetně), přičemž osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, ledaže jim byla přiznána svéprávnost.

2.2. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby s trvalým pobytem v České republice.

2.3 Do soutěže se smí každý soutěžící zapojit pouze jednou. Jakékoliv duplicitní přihlášky budou ze soutěže odstraněny a takový soutěžící bude ze soutěže diskvalifikován.

2.4. Soutěžící vyplněním a odesláním formuláře pro účast v soutěži uděluje souhlas s těmito pravidly a jejich dodržování.

2.5. Pro účast v soutěži je nutné poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2.6. Pro účast v soutěži je nutné poskytnutí souhlasu s natáčením a focením soutěžícího a následným publikováním videí a fotografií na webových stránkách a profilech sociálních sítí Pořadatele, PUMA, Bena Cristovao a Anny Marie Veselé (IG: @anniecamell, TikTok: annie.camel) a dále na webových stránkách určených Pořadatelem (dále jen “Místa publikace”).

2.7. Účast v soutěži je podmíněna pravdivým vyplněním a odesláním formuláře dostupného na https://pumaheroes.cz/ a to včetně jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, věku a ukázky práce soutěžícího. Formuláře bez vyplněného jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, věku, oboru a ukázky práce nebudou zařazeny do soutěže.

2.8. Soutěžící je v jakékoliv fázi účasti na soutěži povinen Pořadateli prokázat, že je autorem ukázek práce a/nebo k nim má výhradní právo užití a jejich zasláním do soutěže nezasáhne do oprávněných práv třetích osob. Soutěžící svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je autorem ukázek práce a/nebo k nim má výhradní právo užití a v souvislosti se zasláním prací nahraných ve formuláři se nejedná o zneužití jakýchkoli autorských děl. Soutěžící se také zavazuje, že užitím zaslaných prací v souladu s Pravidly soutěže nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, a to především práva osobnostní a práva autorská. V případě, že vyjde najevo, že soutěžící porušil svým konáním autorská a osobnostní práva třetích osob, je za takové porušení plně odpovědný.

2.9. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, Puma i osoby ve smluvním vztahu s Pořadatelem, Puma a jejich dceřinými či mateřskými společnostmi či společnostmi tvořícími s Pořadatelem či Puma koncern nebo osoby ovládající nebo ovládané, a osoby jim blízké.

2.10. Účast v soutěži je bezplatná, dobrovolná, není podmíněna zakoupením zboží, služeb či jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže. Účastník tak nemá nárok na jakoukoliv odměnu za účast v soutěži.

2.11. Pořadatel ani Puma neodpovídají za jakoukoli škodu či úraz, které případně vzniknou Soutěžícím v souvislosti s jejich účastí na soutěži, zejména během natáčení. Soutěžící se účastní soutěže na své vlastní nebezpečí.

2.12. Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje, že nebude v souvislosti se soutěží kontaktovat jakákoliv média bez předchozího souhlasu Pořadatele nebo Puma, ani nebude reagovat na jakékoli pokusy o kontakt ze strany médií týkajících se soutěže, přičemž v takovém případě je Účastník povinen odkázat takové osoby na Pořadatele.


3. MECHANIKA SOUTĚŽE

3.1. Soutěž probíhá na webu https://pumaheroes.cz/ v termínu od 16. 2. 2022 00:00 do 1. 3. 2022 do 23:59.

3.2. Za účast v soutěži je považováno vyplnění a odeslání formuláře. Formulář je k dispozici na webu https://pumaheroes.cz/. Aby formulář mohl být zařazen do soutěže, musí být vyplněn správně a pravdivě včetně jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, věku, oboru (make-up artist, hair stylist, fashion stylist nebo set designer) a ukázky práce soutěžícího a musí být vyplněn a odeslán v průběhu trvání soutěže. Jakýkoliv verbální či audiovizuální obsah odeslaný soutěžícím, který bude jakýmkoliv způsobem zobrazovat násilí, nahotu, bude porušovat dobré mravy či bude jiným způsobem nenávistný, nebude do soutěže přijat, bude vymazán a takový soutěžící bude ze soutěže okamžitě vyloučen. Pakliže tak stanoví příslušný právní předpis, podnikne Pořadatel vůči takovému soutěžícímu příslušné právní kroky, včetně podání trestního oznámení.

3.3. Výherci budou vybráni odbornou tříčlennou porotou sestavenou Pořadatelem a Puma  na základě zhodnocení ukázek práce. Hodnotit se bude zejména kreativita a originalita. Výběr výherců proběhne mezi 2. 3. 2022 a 15. 3. 2022. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailové komunikace, a to nejpozději do 16. 3. 2022.

3.4. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

3.5. Pořadatel zřídí e-mailový účet info@pumaheroes.cz pro veškerou korespondenci týkající se soutěže.


4. VÝHRY

4.1. Výhrou v soutěži je účast na celodenním natáčení a následná propagace tvorby vítěze umístěním výstupů natáčení na Místa publikace. Výsledkem natáčení a součástí výhry bude:

  • video medailonek výherce umístěný společně s kontaktem na výherce na webových stránkách pumaheroes.cz a na Místech publikace a propagovaný na sociálních sítích Pořadatele a PUMA (Instagram, Facebook, YouTube);
  • mediálně podpořená kampaň na sociálních sítích zřízená za účelem propagace osoby vítěze a jeho práce;
  • série fotografií z natáčení umístěné na sociálních sítích Pumy a webu pumaheroes.cz;
  • video sestřih videí všech výherců umístěný na webu pumaheroes.cz, případně na YouTube kanálu PUMA;
  • a dále voucher na oblečení značky Puma v hodnotě 10 000 Kč do prodejny Puma Palladium, Palladium Shopping Mall, nám. Republiky 1, 110 00 Petrská čtvrť.

4.2. Výherci budou vybráni celkem 4. Každý výherce se zúčastní jednoho dne natáčení s ambasadory a jednoho dne natáčení medailonků. Natáčecí den s ambasadory bude probíhat následujícím způsobem:

  • Výherce se v určený den a čas dostaví na adresu natáčení, kde bude nalíčen vizážistou. Celé natáčení bude probíhat v oblečení značky Puma. Výherci společně upraví Bena Cristovao a Annu Marii Veselou (IG: @anniecamell, TikTok: annie.camel) do předem vymyšleného outfitu a prostředí, ve kterém se ambasadoři následně vyfotí. Poté bude následovat převlečení a úprava do dalších outfitů a zasazení do vymyšleného prostředí. Celkem budou vytvořeny tři outfity a prostředí pro každého ambasadora. Výherce bere na vědomí, že Pořadatel ani Puma nenesou jakékoliv náklady spojené s realizací daného projektu výherce. V průběhu natáčení budou rovněž pořizovány fotografie výherce. Po skončení druhého natáčecího dne výherce obdrží voucher na oblečení značky PUMA dle bodu 4.1 těchto pravidel.

4.3. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy, přičemž jim bude sděleno datum natáčení, adresa, kde se bude natáčení odehrávat a budou vyzváni k potvrzení přijetí e-mailu a dostavení se na natáčení.

4.4. V případě, že výherce nezareaguje na kontaktování ze strany Pořadatele do 24 hodin od odeslání e-mailu Pořadatelem, bude dále kontaktován telefonicky. Pokud nezareaguje na kontaktování nebo se nebude moci dostavit na oba dva dny natáčení, výhra propadá bez náhrady Pořadateli. Výhra propadá provozovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před,  během či po uskutečnění natáčení zjištěno ze strany výherce: porušení pravidel soutěže, obecně závazných právních předpisů v souvislosti se soutěží nebo úmyslné porušením dobrých mravů v souvislosti se soutěží, kterým by Pořadateli nebo Puma mohl způsobit škodu.

4.5. Výherci se zavazují k účasti na natáčení s ambasadory a na natáčení medailonků, které se uskuteční v Praze. Pořadatel cestujícím do Prahy z jiného města v České republice na základě předložení příslušných dokladů proplatí náklady na dopravu do Prahy hromadnou dopravou, případně v odůvodněných případech vlastním vozidlem, dle příslušných právních předpisů. V případě, že se výherce nebude moci dostavit na natáčení je povinen informovat o této skutečnosti bez prodlení Provozovatele. V případě, že se výherce po předchozím potvrzení účasti bez ohlášení nedostaví na natáčení je povinen uhradit kompletní náklady spojené s natáčením.

4.6. Pořadatel nenese odpovědnost v případě, že se výherce nebude moci dostavit na natáčení v dohodnutá data z důvodů na straně výherce.

4.7. Odpovědnost za uvedení správných, pravdivých a aktuálních kontaktních údajů Pořadateli nese soutěžící. V případě poskytnutí nesprávných, nepravdivých či neaktuálních údajů a tedy i následné nemožnosti úspěšně kontaktovat soutěžícího ze strany Pořadatele z příčin, které nejsou na straně Pořadatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka), výhra propadá bez náhrady provozovateli.

4.8. V případě propadnutí výhry provozovateli je provozovatel oprávněn rozhodnout o dalším užití výhry a to včetně jejího udělení jinému soutěžícímu.

4.9. Natáčení budou probíhat v termínech 23. 3. 2022 a 24. 3. 2022.

4.10. Výhry nelze proplácet v hotovosti. Výhrou v soutěži soutěžícímu nevzniká nárok na žádné finanční prostředky či jiné dary.

4.11. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok a výhry nejsou soudně vymahatelné.

4.12. Výhra včetně všech její částí a výstupů popsaných v článku 4 odstavci 4.1 je nedělitelná a nelze přijmout jen její část.


5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Správcem osobních údajů je Pořadatel.

5.2. Soutěžící odesláním vyplněného formuláře dává Pořadateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2019 Sb., v účinném znění, a dalšími právními předpisy, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, telefonní číslo a e-mailová adresa  za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 měsíců od ukončení soutěže.

5.3. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže, zejména Pořadatelem.

5.4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to e-mailem na adresu:  info@pumaheroes.cz, a další práva dle platných právních předpisů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Pořadateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.

5.5. Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek Pořadatele.

5.6. V případě, že se soutěžící domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů v rámci této soutěže, došlo k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

5.7. Odesláním formuláře soutěžící bere na vědomí a potvrzuje svůj souhlas s tím, že v případě výhry budou pořízeny nahrávky a fotografie jeho osoby a soutěžící tímto rovněž uděluje souhlas s jejich zveřejněním na webových stránkách a sociálních sítích Pořadatele, PUMA, Bena Cristovao, Anny Marie Veselé (IG: @anniecamell, TikTok: annie.camel) a v PR článcích na jakýchkoliv webových stránkách a sociálních sítích. Soutěžící dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jeho jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně telefonní číslo zveřejněno na webové stránce pumaheroes.cz.


6. OSTATNÍ USTANOVENÍ

6.1. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle svého vlastního výlučného uvážení.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a to bez udání důvodu a náhrady.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže či ze soutěže vyloučit soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži, jednající v rozporu s pravidly soutěže, zneužívající podmínky soutěže, případně soutěžící, kteří svým jednáním poškozují Pořadatele, Puma, jejich zaměstnance, orgány či jakékoliv jiné osoby s Pořadatelem či Puma spojené, a to v kterékoliv fázi soutěže a bez udání důvodu.

6.4. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodu vyřadit ze soutěže, potažmo ze soutěže ve kterékoliv fázi soutěžícího v případě podezření na podvodné jednání.

6.5. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

6.6. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad.

6.7. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude upravena jejich písemná podoba zveřejněná na webu https://pumaheroes.cz/. Změny v pravidlech jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách https://pumaheroes.cz/. Změny v pravidlech budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

6.8. Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na webu https://pumaheroes.cz/.

Tato pravidla nabývají účinnosti 16. 2. 2022